פרטיזנים ולוחמים
זאנדווייס נחום
זליקוביץ אלימלך
זאנדווייס שלמה
זלצמן דוד
זולוטוב אברהם
זלצמן חיים
זוליאר אייזיק
זלצמן יעקב
זולר נח
זלצמן יעקב בער
זייגמייסטר זלדה
זלצמן נח
זייגמייסטר שרה
זלצמן שלמה
זיידמן בר-לב
זלצר זלמן
זיידמן בתיה
זלצר ישראל
זיידמן יוסף
זלצר מלכה
זילברמינץ לייבל
זלצר עמנואל
זילברפרב בערל
זסק אביגדור
זילברפרב נחמן
זסק אליהו
זילברפרב שלמה
זפרן אליהו
זילברפרב שמואל
זפרן חנה
זילברשטיין דבורה
זפרן פייבל
זילברשטיין יצחק
זפרן שמריהו
זינגר אבא
זקס יונה
זינמן פנחס
זרוצקי ישעיהו
זיסקינד שלמה
זרוצקי ישעיהו
זלוטוב אברהם