פרטיזנים ולוחמים
רשימת לוחמים ב

באליק נחום
בוסליק דוציה
בארון דבורה
בוסליק סנדר
בארמן אלימלך
בוקוב נח
בארמן ברל בן אריה
בורד אהרון
בארמן ברל בן יעקב
בורד בערל
בארמן יהודה
בורד דוד
בארמן יחיאל
בורצ'וק דוד
בארמן לאה
בורק אייזיק
בהט שמואל
בורק אייזיק
בוב אייזיק
בורק זאב
בוברוב בערל
בורק זלטה
בוברוב יצחק
בורק מיכלה
בוברוב מוטל
בורקו זאב
בוברוב מטעס
בורקו מנדל
בוברוב מיכאל
בורקו משה
בוברוב מתתיהו בן דב
בורשטיין יצחק
בוברוב מתתיהו בן ניסן
בורשטיין מישה
בוברוב ניסן
בורשטיין עזריאל
בוברוב שמואל
בזנפלצ'ק בתיה
בוברוב שמואל לייזר
בחובר זלמן
בולבע אהרון
בחובר חיים
בולמש ברוך
ביאלואוסקי
בוסליק אברהם
ביגיל – מלמד חנוך

בידרמן שלמה
בנדדרסקי הינדזיה
בייגל-מלמד חנוך
בנדר זנביל
בייגל דוד
בס דוד
בייגל זאב
בס יהודה
בייזמן חיים
בס יעקב
ביינבוים שמואל
בס ישראל

ביינשצ'יק שמעון
בקלצ'וק אפרים
בינדס פסח
בקלצ'וק מלך
בינדר אברהם
בקר אשר ישראל
בינדר יוסף
בר אברהם
בינדר יעקב
בר פייבל
בינדר משה
בראט מיכאל
בינדר נחום
ברג אברהם
בינדר סוניה
ברג דבורה
ביקלניצקי משה
ברגר נוטע
בירנבלום אליקים
ברוינשטיין דב
בלאושטיין אברהם
ברוינשטיין זאב
בלאושטיין נחמה

ברוינשטיין יעקב
בלאושטיין צבי
ברוינשטיין לייבל
בלוישטיין חסיה
ברוך "בעל טקסה"
בליז'ובסקי אהרון
ברומברג משה
בליז'ובסקי ברוניה
ברומברג עיזר
בליז'ובסקי מיכאל
ברונפמן אבא
בליז'ובסקי נחמן
ברז זעליג
בליישטיין דוד
ברזוב מיכאל
בן-שבתאי מנחם
ברזניאק וואווע
בן צבי יונה
ברט ברל-דב

ברט זיסקה
ברמן משה בן אברהם
בריל )בס( רבקה
ברמן משה בן ישעיהו
בריל אייזיק
ברנשטיין חיים
בריל ראובן
ברנשטיין חיים בן שמואל
ברישמן יצחק
ברנשטיין יוניה
ברמן אברהם