פרטיזנים ולוחמים
רשימת לוחמים ג

גאמפל יחיאל
גוניק יוסף
גברי לייבל
גורבץ' חונה
גוז אשר
גורודצקי אברהם
גוז זאב
גורודצקי חיים
גוז זכריה
גורלניק משה
גוז יוסף
גורלניק נוני
גוז יצחק
גורנשטיין יוסף
גוז מיכאל
גורנשטיין צבי
גוטמן אבא
גורנשטיין שלמה                        

גוטמן אברהם
גורפינקל יצחק
גוטרמן שלמה
גורפינקל יצחק
גוטרמן שלמה
גיטלמן משה
גולד שמואל
גיטלמן שלמה
גולדברג טוביה
גיטרמן יוסף
גולדמן יצחק
גייער יהודה
גולדמן צפורה
גייער מרדכי
גולדפרב בוריס
גילדנגורין אהרון

 גרשמן משה
גנדלמן שמואל
גרשמן צלה
גנדלמן שמעון
גרשנבל חיים
גנזל זאב
גרשנגורן ברי
גנזל פנחס
גרשקוביץ יוסף
גנצמן ברל
גרשקוביץ שייקה          

 גולוב יוסף
גינזברג דוד
גולובוביץ' ישראל
גלוז ברוך
גולובוי משה
גלוז חיים
גולובוי סנדר
גלוז חנה
גולובוי רבקה
גלוזמן משה
גומולקה יונה
גלון אהרון
גלון דב
גסמן דוד דב
גלון ישראל
גער פינבוים מוניק
גלון מנדל                           
גקר שולה
גלזר פייבל
גרבוב דוד
גליקשטיין אברהם
גרבוב יעקב
גליקשטיין לייב
גרבר אברהם
גלצקי זאבה
גרבר אליהו
גלר יעקב
גרבר חיים
גלרשטיין כלבנה
גרובר משה
גנדלמן אהרון
גרינברג ישראל
גנדלמן זלמן
גרינולד צבי
גנדלמן יהודה
גרינשפן שושנה
גנדלמן משה
גרמפלר יהודה
גנדלמן צבי
גרשמן יעקב
גנדלמן ראובן